Traktor

"Todle my CHLAPI máme v krvi..."

Hejtman Jihomoravského kraje nám udělil záštitu pro rok 2019

záštita hejtman Jihomoravského kraje logo JM kraje

Plakát na TraktorŠOU

Plakát Traktoršou 2019

Mediální partner

Rádio Čas

Informace

TRAKTORŠOU 2018 - Řád pro diváky a návštěvníky akce

 

 

Veškeré osoby vstupující do areálu Traktoršou 2018 (dále jen "areál") svým vstupem berou na vědomí a zavazují se dodržovat veškerá níže uvedená pravidla. Nedodržení těchto pravidel povede k vykázaní rušitele z areálu, a to bez předchozího upozornění.

1. Veškeré osoby nacházející se v areálu jsou povnni dodržovat pokyny Organizátora a zdržet se jednání, které by bylo v rozporu s tímto řádem.

 

2. Osoby nacházející se v areálu nesmí vstupovat mimo Organizátorem vyznačené prostory pro pohyb návštěvníků akce. Za případnou újmu vzniklou v souvislosti s porušením této povinnosti Organizátor nenese žádnou odpovědnost.

 

3. Organizátor neodpovídá za zničení či ztrátu věcí vnesených či odložených osobami vstupujícími do tohoto areálu.

 

4. Organizátor neodpovídá za škodu na majetku a zdraví osob nacházejících se v areálu, leda že k ní dojde v souvislosti se soutěžními disciplínami a na organizátorem vyznačeném prostoru pro pohyb návštěvníků akce. V takovém případě odpovídá Organizátor společně se škůdcem podle míry zavinění.

 

5. Děti do 12-ti let mohou vstupovat do areálu a pohybovat se v něm pouze v doprovodu osoby starší 18-ti let.

 

6. Osoby nacházející se v areálu jsou povinni dbát bezpečnostních, požárních a ekologických pravidel, zejména jsou povinni dodržovat pořádek a čistotu v celém areálu a věnovat zvýšenou pozornost při manipulaci s otevřeným ohněm.

 

TRAKTORŠOU 2018 - Pravidla soutěží pro účastníky

 

 

Účastník soutěže svým podpisem na přihlášce bere na vědomí a zavazuje se dodržovat veškerá níže uvedená pravidla. Nedodržení níže uvedených pravidel povede k vyloučení účastníka ze soutěže a vykázání z areálu Traktoršou 2018 (dále jen "areál") a to bez předchozího upozornění.

 

1. Účastník Traktoršou 2018 (dále jen "účastník") je povinen dodržovat pokyny Organizátora a zdržet se jednání, které by bylo v rozporu s těmito pravidly.

 

2. Účastníkem může být pouze osoba starší 18-ti let, která vlastní příslušné oprávnění k řízení soutěžního stroje.

 

3. Účastník se soutěže zůčastňuje dobrovolně, je zdravotně způsobilý a je držitelem oprávnění k manipulaci se soutěžním strojem. Každý účastník zodpovídá sám za stav svého stroje a svůj zdravotní stav.

 

4. Každý účastník se účastní akce na svou vlastní odpovědnost. Pořadatel nenese odpovědnost za škody na zdraví a na majetku vzniklé účastníkům, pomocném personálu a třetím osobám, které jsou způsobeny některým z účastníků, pomocným personálem nebo třetími osobami. Případné škody si účastníci s poškozenými vyrovnají nebo je vyřeší jiným způsobem, a to nezávisle na Organizátorovi.

 

5. Každý ůčastník nese plnou zodpovědnost za případné škody způsobené na zdraví či majetku jeho nebo jiných osob a zavazuje se případné škody nahradit v plné výši. To platí i v případě, že škoda nebude uhrazena pojišťovnou.

 

6. Účastník nesmí před soutěžemi ani v jejich průběhu požívat alkoholické nápoje a psychotropní látky.

 

7. Účastník nesmí vjíždět mimo vyhrazený prostor a za všech okolností musí jednat tak, aby nedošlo k újmě na zdraví nebo majetku žádného z ůčastníků, pomocného personálu či třetích osob.

 

8. Účastník je povinen si při přesunech strojů na start a zpět do depa počínat zvlášť obezřetně, zabezpečit stroj proti samovolnému pohybu a v každém případě věnovat zvýšenou pozornost přítomným osobám.

 

9. Účastník musí dbát bezpečnostních, požárních a ekologických pravidel. Účastník je povinen dodržovat pořádek a čistotu v celém areálu a věnovat zvýšenou pozornost při manipulaci s otevřeným ohněm.

 

10. Účastník je povinen neprodleně upozornit 'Organizátora na případné závady, rizika a nedostatky spojené s organizací soutěže, které mohou mít vliv na majetek, bezpečnost a zdraví přítomných osob.

 

11. Účastník je povinen přizpůsobit jízdu technickému stavu soutěžního stroje, počasí, terénním a povětrnostním podmínkám.

 

 

Přihláška ke stažení

Přihlášku můžete stáhnout zde. Vyplněnou ji odevzdejte osobě uvedené v kontaktech. Děkujeme